Sakramenty Święte

„Sakramenty święte są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213)

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Jeśli dziecko nie zamieszkuje w tutejszej parafii, niezbędna jest zgoda proboszcza rodzimej parafii. Przed chrztem zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania (jeśli nie ma przeszkód).

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

– ukończyli 16. rok życia,

– przyjęli sakrament bierzmowania,

– żyją życiem sakramentalnym.

Sakrament chrztu św. jest udzielany na Mszach świętych w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 13.15.

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są – jako prawdziwi świadkowie Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285).

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum oraz dorośli, którzy sakramentu bierzmowania jeszcze nie przyjęli, winni brać udział – po przedstawieniu świadectwa chrztu – w kursie przygotowawczym organizowanym przez parafię. Osoby spoza parafii przedstawiają pisemną zgodę własnego proboszcza

Świadkami bierzmowania powinni być praktykujący katolicy (np. rodzice chrzestni, rodzice lub inne osoby)

Eucharystia

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324).

Kościół zobowiązuje wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane (uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia; uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia; uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało; uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia; uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada; uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia) oraz zaleca uczestniczyć także w inne dni.

Do sakramentu Eucharystii (Komunii świętej) może przystąpić osoba, której udzielono sakramentu chrztu, jest w stanie łaski uświęcającej (po sakramencie pojednania lub ma świadomość, że nie popełniła grzechu ciężkiego). Ważne są także: skupienie i modlitwa, zachowanie ustanowionego przez Kościół postu i postawa zewnętrzna (gesty, ubranie) będąca wyrazem szacunku dla Chrystusa. Kościół zobowiązuje wiernych do przyjęcia Komunii Świętej przynajmniej raz w roku.

Sakrament pojednania i pokuty

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi, wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422).

Warunki dobrej spowiedzi:

– rachunek sumienia,

– żal za grzechy,

– postanowienie poprawy,

– szczera spowiedź,

– zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Kościół nakazuje przystępowanie do spowiedzi przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym. Penitent powinien wyznać wszystkie grzechy ciężkie, co jest podstawowym warunkiem uzyskania odpuszczenia grzechów. Kościół zaleca wyznanie także grzechów powszednich.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zwracanie o pomoc do kapłana-spowiednika

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a ponadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499).

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. Jest to sakrament umocnienia i może być przyjmowany wielokrotnie, toteż nie należy czekać na ostatnią chwilę.

Sakramentu namaszczenia można udzielić w następujących przypadkach:

– gdy choroba jest przewlekła,

– osobom starszym wiekiem,

– przed operacją medyczną,

– nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego należy wezwać jak najszybciej – osobiście lub telefonicznie: 505-879-522.

Przygotowanie do przyjęcia kapłana: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, woda święcona, kropidło.

Sakramentu chorych nie udziela się osobie zmarłej.

Kapłaństwo

„Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnione w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej” (KKK 1536).

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Otrzymają wówczas wszystkie informacje dotyczące niezbędnych formalności.

Na trzy miesiące przed terminem ślubu należy przedłożyć następujące dokumenty:

– dowody osobiste,

– świadectwo chrztu do ślubu (wypisane do 3 miesięcy przed okazaniem w kancelarii),

– zaświadczenie o ukończeniu konferencji dla narzeczonych (czwartki, godz. 19.30) oraz udziale w spotkaniu w poradni rodzinnej (czwartki 18.00–20.00),

– zaświadczenie o stanie wolnym z urzędu stanu cywilnego do ślubu konkordatowego lub świadectwo o zawarciu ślubu cywilnego,

– dane osobowe świadków sakramentu.

 

v

v

v