Wspólnota Apostolska Magnificat

Parafia NMP Królowej Świata

HISTORIA powstania i działalności Kościelnej Służby Porządkowej Archidiecezji Warszawskiej TOTUS TUUS

Kościelna Służba Porządkowa to stowarzyszenie męskie używające także nazwę TOTUS TUUS.

Jej działalność służby w Kościele rozpoczęła się od pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny.

Minęło już ponad cztery dekady jak panowie w furażerkach służą w Kościele.

Mijający czas zaciera wspomnienia. Postaram się przybliżyć najważniejsze wydarzenia ze służby w Kościele dzieląc ten czas na cztery etapy.

1. Pierwszy etap to czas przygotowania do I Pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Ojczyzny.

2. Drugi etap to nasza służba po I Pielgrzymce Jana Pawła II aż do II Pielgrzymki tj. do czerwca (16-23) 1983 roku.

3. Trzeci etap to nasza działalność służebna po 2-giej wizycie Jana Pawła II, aż do podziału administracyjnego naszej Archidiecezji.

4. Czwarty etap to czas po podziale administracyjnym Archidiecezji Warszawskiej.

Czas do I pielgrzymki Jana Pawła II tj. do 02.06.1979 r.

Jak trudno jest odtworzyć ten okres. Wiadomości, jakie zebrałem, są trudne do sprecyzowania ale postaram się w miarę obiektywnie przybliżyć ten czas.

A wszystko zaczęło się od wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża; a było to 16.10.1978 roku. My, katolicy przeżywaliśmy to bardzo głęboko, wlało to w nas dużą dozę optymizmu i nadziej na lepsze jutro.

Żyliśmy w kraju, w którym system komunizmu zniewalał każdą osobę, która sprzeciwiała się władzy. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, mając świadomość, co może uczynić przyjazd Papieża Polaka do Ojczyzny, ile pozytywnych cech może pobudzić w każdym z nas, zaprosił Jana Pawła II do Polski.

Ta informacja ukazała się w publikatorach 22 lutego 1979 roku tym samym, zmuszając władze państwowe do oficjalnego zaproszenia Papieża Jana Pawła II do Polski.

Kiedy zaproszenie zostało przyjęte przez stronę Watykańską, ustalono datę przyjazdu.

Były rozpatrywane dwie daty 8 maja - w 900 - setną rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława, biskupa Krakowa, zamordowanego przez króla Bolesława Śmiałego oraz 2 czerwca - dzień Zielonych Świąt.

Czerwiec został zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony.

Kiedy zbliżał się czas przyjazdu Jana Pawła II do Polski, władza poprosiła Księdza Prymasa, by wierni pomogli w obsłudze pielgrzymki.

I tak powstał pomysł utworzenia organizacji męskiej do służby w czasie pielgrzymki Papieża. Na apel Episkopatu, by mężczyźni podjęli trud służby w czasie pielgrzymowania Ojca Świętego w Ojczyźnie w Archidiecezji Warszawskiej, ok. 10 tysięcy mężczyzn zapisało się do służby. Przyjęto nazwę formacji męskiej Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej. Zapisy odbywały się w parafiach, gdzie księża proboszczowie lub kapłani wyznaczeni przez proboszczów, tworzyli grupy po dziesięć osób, wybierając tzw. dziesiątkowego, który odpowiadał za swoją dziesiątkę.

W kościele NMP Królowej Świata na Ochocie proboszcz ks. Józef Gromek zebrał grupę 20 wiernych gotowych służyć kościołowi podczas I wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.

Pierwsze spotkania braci z kościołów Ochoty, Włoch i Ursusa odbywały się kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ursusie,

Oficjalnie koło KSP w naszej parafii powstało 15.05.1979 r a dowódcą został wyznaczony brat Józef Pełczyński.

Pierwsze spotkania organizacyjne w Metropoli Warszawskiej przed wizytą Ojca Świętego odbywały się w Ząbkach.

Ksiądz prałat Tadeusz Karolak, proboszcz parafii Świętej Trójcy, był odpowiedzialny za przygotowanie mężczyzn do pełnienia służby..

Tam też uzyskiwane były pierwsze informacje o naszej służbie, gdzie i na jakich odcinkach dane parafie wraz ze swoimi kapłanami będą pełniły służbę. Było to wielkie wyzwanie dla nas świeckich, duża radość, ale też niepokój, jak układać się będzie współpraca z milicją tak nie życzliwą Kościołowi.

Symbolami rozpoznawczymi braci na służbie była furażerka i identyfikator ze zdjęciem.

I nadszedł dzień 2 czerwca – pierwszy dzień służby. Nie będę mówił o przeżyciach, bo każdy inaczej tę służbę przeżywał, gdyż była to pierwsza odpowiedzialna służba Bogu, Kościołowi i ludziom. Po wyjeździe Ojca Świętego z lotniska powitali go wierni z parafii NMP Królowej Świata ze swoim proboszczem ks. Józefem Gromkiem i zespołem „Charyzmaty”.

Bracia z Kościelnej Służby Porządkowej pełnili dyżur wzdłuż tras przejazdu Ojca Świętego po Warszawie i podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa. Dzięki furażerkom łatwo było ich rozpoznać.

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia”

Jan Paweł II na szlaku pielgrzymim po Polsce głosił Chrystusa, mówił :„Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa”. Ojciec Święty zakończył pielgrzymkę po Ziemi Ojczystej i wyjechał zostawiając nam ogromną nadzieję, wiarę, że jeżeli będziemy budowali swój Dom Ojczysty na skale oparty na wartościach Bożych, to cel ku wolności osiągniemy.

Czas po I pielgrzymce Ojca Świętego do II pielgrzymki do 16-23.06 1983 r.

Ksiądz prałat Tadeusz Karolak i bracia pracujący z nim blisko, tacy jak: Henryk Goryszewski, Andrzej Grysiński, Tadeusz Drożdrzewicz, Zygmunt Laskowski, Henryk Kietliński, Eugeniusz Bądzyński, Włodzimierz Rodziewicz i wielu innych, którzy nie chcieli utracić bogactwa ludzkiego, podjęli trud utworzenia formacji męskiej działającej w strukturach Kościoła Lokalnego.

I tak zaczęła się ogromna praca, by ten entuzjazm przerodzić w strukturę trwałą.

Są przygotowania do opracowania reguł KSP Archidiecezji Warszawskiej. Powstaje nasze zawołanie „Z Piotrem przez Maryję do Chrystusa”.

Powstają zasady przestrzegania przez członków KSP w życiu i pracy, są nimi:

1. Boga stawiam ponad wszystko i odważnie wyznaję wiarę.

2. Czynnie uczestniczę w życiu Kościoła.

3. Dotrzymuję zobowiązań wynikających z przyjętych sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, małżeństwa oraz Ślubów Narodu Polskiego z 1956r.

4. Wiernie pielęgnuję obowiązek codziennej modlitwy.

5. Żyję w łasce uświęcającej.

6. Swoim życiem głoszę chwałę Maryi Niepokalanej.

7. Życzliwie służę bliźniemu.

8. Swoją postawą zmierzam do eliminowania społecznych plag: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii i rozwiązłości.

9. Na co dzień kieruję się zasadą: „Zło dobrem zwyciężaj”.

10. W duchu chrześcijańskim pielęgnuję miłość Ojczyzny.

Do Rady zapraszani są nowi bracia, którzy dali się poznać w codziennej pracy. Są to między innymi: Jan Słowik, Wiesław Szwejcer, Stanisław Skręta, Stanisław Nowicki, Grzegorz Łapiński, Andrzej Hajzik, Bogdan Niewiadomski i wielu innych.

Rozpoczęła się systematyczna praca. Rada spotyka się w drugie piątki miesiąca, zaś spotkania formacyjne odbywają się w czwarte piątki miesiąca.

Na spotkania formacyjne przychodziło regularnie ok. 100 braci.

Metropolita Warszawski J.E. Stefan Kardynał Wyszyński ciężko zachorował na początku 1981 r.

13 maja 1981 roku dokonano też zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II.

Bracia z KSP modlą się gorliwie o zdrowie Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W nocy z 27 na 28 maja Kardynał Stefan Wyszyński umiera. Bracia z Kościelnej Służby Porządkowej gremialnie uczestniczą w Jego pogrzebie. Co roku w rocznicę Jego śmierci KSP łącznie z Instytutem Prymasowskim organizują nocne czuwania modlitewne z Mszą świętą w intencji rychłej Jego Beatyfikacji przed obrazem MB Jasnogórskiej w Częstochowie.

Na nowego Prymasa Polski zostaje powołany ksiądz arcybiskup Józef Glemp, który w lutym 1983 r otrzymuje godność Kardynała.

Rada KSP nie przestaje działać - przygotowuje reguły, na których powinna oprzeć się codzienna działalność KSP.

Ksiądz prałat Tadeusz Karolak i Rada Archidiecezji przedstawiła Księdzu Prymasowi Józefowi Glempowi nasze reguły do zatwierdzenia. Nad regułami w Kurii pracuje Ojciec Gabriel Bartoszewski.

Zatwierdzenie reguł nastąpiło Dekretem z 30 marca 1983 roku.

Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej (używająca zamiennej nazwy „TOTUS TUUS”) jest kościelnym stowarzyszeniem mężczyzn o charakterze publicznym katolickim w myśl przepisów kan. 298 i 301 KPK.

Działa ona w oparciu o Dekret z dnia 30 marca 1983 r., nr 217D/D/83/P - zgodnie z przepisami kan. 312 par.1, 3 KPK - wydany przez J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej.

Otrzymaliśmy pozwolenie na używanie skróconej nazwy z zawołania Jana Pawła II TOTU TUUS, którą bardzo często się posługujemy.

Pierwszym Moderatorem KSP TOTUS TUUS został ks. prałat Tadeusz Karolak.

Pierwszym prezesem Rady Metropolitarnej KSP został brat Henryk Goryszewski.

Ogłoszona została kolejna pielgrzymka Ojca Świętego do naszej Ojczyzny.

Wypada ona w okresie obchodów Świętego Roku Odkupienia. Wyznaczono termin przybycia

Jana Pawła II do Polski, który wypadł w dniach 16-23 czerwiec 1983 roku.

Ojciec Święty nawiedzi Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny oraz Kraków.

Nasza organizacja nabrała nowego ducha i zaczyna się rozrastać, aby osiągnąć liczebność 20 tysięcy braci w Metropolii Warszawskiej.

Wydany jest pierwszy Biuletyn Informacyjny KSP Archidiecezji Warszawskiej w kwietniu 1983 roku.

Trwają przygotowania do służby oraz intensywny czas formacji.

Każdy członek TOTUS TUUS podejmuje pracę nad odnową religijną w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym poprzez uświęcanie życia, pielęgnowanie tradycji katolickich oraz przeciwdziałanie plagom społecznym i zagrożeniom narodowym.

Celem członków stowarzyszenia jest życie wiarą oraz zachowanie ścisłej więzi z Kościołem, aby przez to przyczyniać się do pomnażania chwały Bożej.

Koło KSP w parafii NMP Królowej Świata rozrasta się do 53 braci. W 1983 r Dowódcą naszego koła zostaje mianowany przez ks. Józefa Gromka brat Zygmunt Radoń.

Pod jego kierownictwem koło zaczyna prężnie pracować. Koło KSP podzielono na 3 grupy, których dziesiątkowymi są Aleksander Klępnerowski, Lech Trzciński i Stanisław Bogusz.

Odbywają się comiesięczne spotkania organizacyjne braci naszego koła KSP.

Bracia z KSP pełnią służbę liturgiczną na jednej z Mszy św. niedzielnych, uczestniczą w Mszach św. za Ojczyznę w naszym kościele odprawianych przez ks. Józefa Gromka i przy kościele św. Stanisława Kostki, gdzie kazania głosi ks. Jerzy Popiełuszko.

Mimo stanu wojennego panującego w naszej Ojczyźnie z wielką nadzieją Polacy czekają na przyjazd Jana Pawła II, że znowu wleje nam nadzieję na lepsze jutro. Mimo smutku, jaki panuje w kraju, 16 czerwca dla wierzących katolików był dniem radości. Bracia z KSP starali się w czasie uroczystości i spotkań z Ojcem Świętym czuwać nad porządkiem, by „nieprzewidziane siły” nie zakłóciły tych uroczystości i przeżyć wiernych.

A było się czego bać. O groźbie zamachu na Ojca Świętego podczas Mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia pisał w swoich wspomnieniach ks. Infułat Zdzisław Król.

Druga pielgrzymka przebiegała pod hasłem „ Pokój Tobie, Polsko-Ojczyzno moja”

Bracia z KSP pełnią dyżur na trasach przejazdu Ojca Świętego i podczas uroczystych mszy.

Specjalna grupa braci KSP czuwa cały czas w pobliżu Ojca Świętego. Na trasach przejazdu Ojca Świętego nie wolno rzucać kwiatów przed pojazd wiozący Ojca Świętego (kwiaty są kładzione na jezdnię). Bracia z KSP pełnią też dyżury podczas mszy na zaproszenie Ordynariuszy innych Diecezji.

Czas po II pielgrzymce Ojca Świętego do podziału administracyjnego tj. do marca 1993 roku.

Kościelna Służba Porządkowa, dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za reguły i uznanie naszego stowarzyszenia jako formacji działającej w Kościele, jej aktywni bracia postanowili pójść w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

W 17 grupie szmaragdowej szli bracia z KSP wraz ze swoim Moderatorem.

W trudach pielgrzymich bracia się lepiej poznawali i podejmowali kolejne wyzwania w naszej pracy formacyjnej. I tak zrodziła się Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę, która swój początek miała 5 sierpnia 1984 roku. Aktywni w tworzeniu pielgrzymki byli ksiądz Moderator Tadeusz Karolak, Eugeniusz Bądzyński, Henryk Goryszewski Andrzej Grysiński, Włodzimierz Rodziewicz, Stanisław Skręta, Jan Słowik, Zygmunt Laskowski i wielu innych.

W tym roku już po raz 36 miała wyruszyć z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej Piesza Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę. Organizatorami cały czas są bracia z KSP.

Nasza służba została pozytywnie oceniona przez Kościół. Na efekty długo czekać nie było trzeba. Jego Em. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski, zaprosił nas na obchody uroczystości świętego Wojciecha do Gniezna. Był to kwiecień 1986 roku.

Około 250 braci wraz z Moderatorem Ks. Prałatem Tadeuszem Karolakiem entuzjastycznie było przyjętych przez mieszkańców Gniezna. Zabezpieczaliśmy procesję z relikwiami świętego Wojciecha i świętego Stanisław Biskupa, męczennika.

Była to nowość w wymiarze ogólnopolskim.

8 listopada 1986 roku blisko 300 braci w strojach galowych wybrało się wynajętym pociągiem do Białegostoku, by nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Katedrze Białostockiej.

Ksiądz Moderator Tadeusz Karolak i Przewodniczący KSP Henryk Goryszewski zostali zaproszeni z wykładem do diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zaproszenie Ordynariusza Ks. Bp Jeża, by przybliżyć działanie naszej formacji w Kościele.

W październiku 1984 r został bestialsko zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko. KSP aktywnie uczestniczy w uroczystości pogrzebowej ks. Jerzego Popiełuszki a następnie w dyżurach przy jego grobie przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu od 3 listopada 1984 roku.

Ks. Infułat Zdzisław Król jest postulatorem beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki.

III pielgrzymka Jana Pawła II w dniach 08-14. 06 1987 roku przebiegała pod hasłem „ Do końca ich umiłował”.

Oczekiwania nasze były duże. Ojciec Święty przybywa do Kraju, w którym w dalszym ciągu rządzą komuniści.

Człowiek, rodzina, młodzież to dla Jana Pawła II cele najważniejsze, by Naród i nasza Ojczyzna mogły podążać drogą Ewangelii. Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny… Wierni Przymierzu idziemy tworzyć nową rzeczywistość w rodzinie i Ojczyźnie - o to prosił Ojciec Święty. Główna Msza św. odprawiana przez Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Po zakończeniu mszy ze wzruszeniem przebyliśmy drogę ze sztandarami z kościoła Wszystkich Świętych pod pomnik Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia przy kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, gdzie odbyła się modlitwa i Apel Jasnogórski z prośbą o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

W Katedrze na Starym Mieście każdego 6 lutego KSP modli się o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Trwa nieustannie nasza służba w Kościele na każdych ważnych uroczystościach.

W 1987 roku brat Lech Trzciński rozpoczyna pisanie Kroniki działalności koła KSP przy parafii NMP Królowej Świata z uwzględnieniem działalności od 1979 r. Kronika pisana jest pismem kaligraficznym. Treść redaguje brat Zygmunt Radoń a zdjęcia do kroniki wykonuje brat Lech Trzciński i inni bracia.

19 września 1988 roku wychodzi ostatni numer 19 Biuletynu Informacyjnego KSP. Archidiecezji Warszawskiej.

Odbywają się kolejne kursy instruktorów TOTUS TUUS. Trwa normalna praca formacyjna.

W kościele NMP Królowej Świata prężnie działa koło KSP pod dowództwem brata Zygmunta Radonia.

Bracia z KSP pełnią służbę liturgiczną ołtarza, pomagają ks. proboszczowi w organizacji procesji parafialnych, uczestniczą w budowie ołtarzy na Boże Ciało. W ustalone dni pełnią dyżury przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki, pełnią dyżury podczas uroczystości religijnych w Archidiecezji Warszawskiej,

W 1990 roku przy kole KSP w naszej parafii zostaje powołane Koło Różańcowe Mężczyzn KSP TOTUS TUUS. Jego zelatorem zostaje brat Stanisław Stepokura.

Z inicjatywy brata Józefa Włodarskiego zostaje ufundowany (ze składek braci naszego koła) sztandar koła KSP, którego projektantem jest brat Lech Trzciński, który wraz z bratem Aleksandrem Klępnerowskim tworzy ten sztandar. Sztandar został wyhaftowany u sióstr przy ul. Brackiej pod nadzorem siostry przełożonej Trzcińskiej.

Na zakończenie Misji Świętych w parafii NMP Królowej Świata w dniu 17.03.1991r. ks. biskup Mariana Duś poświęca nasz sztandar. Na sztandarze umieszczono tabliczki kardynałów, biskupów związanych z naszym sztandarem oraz moderatorów i braci koła KSP.

VI pielgrzymka Jana Pawła II w dniach 01-09. 06. 1991 roku przebiega pod hasłem

„ Bogu dziękujcie ducha nie gaście”.

Po raz czwarty przybywa Jan Paweł II do Ojczyzny, by Ją umocnić i pobudzić do działania w duchu Ewangelii. Przesłanie, jakie przekazał „Bądźcie solidarni, Bądźcie mocni duchem i kochajcie ludzi” i moje retoryczne pytanie, co z tego pozostało, mimo że tak bardzo Polacy kochali i kochają Jana Pawła II. Główna msza w Warszawie odprawiona została w Parku Ujazdowskim. Po raz pierwszy w Mszy św. uczestniczyli katolicy z Obwodu Kaliningradzkiego.

Bracia z KSP jak zwykle zabezpieczali plac mszy.

Po raz drugi w sierpniu 1991 r Ojciec Święty odwiedził Polskę otwierając VI Światowe Dni Młodzieży.

W marcu 1993 roku następuje nowy podział administracyjny Kościoła.

Archidiecezja Warszawska została podzielona na trzy diecezje, są nimi Archidiecezja

Warszawska, Diecezja Warszawsko-Praska oraz Diecezja Łowicka.

Kościelna Służba Porządkowa, jako stowarzyszenie męskie działa tylko w Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej. Razem staramy się uczestniczyć we wszystkich większych uroczystościach kościelnych.

Moderatorem KSP TOTUS TUUS Archidiecezji Warszawskiej zostaje ks. prał. Janusz Godzisz, proboszcz parafii św., Stanisława Biskupa Męczennika na Woli. A Prezesem KSP brat Andrzej Grysiński z kościoła Świętych Rafała i Alberta.

Ks. prał. Tadeusz Karolak wyjeżdża z posługą pasterską na Białoruś a moderatorem KSP Diecezji Warszawsko-Praskiej zostaje ks. prał. Zenon Majcher a Prezesem KSP brat Bogdan Niewiadomski –główny organizator Pieszych Pielgrzymek do Częstochowy Diecezji WP

Podczas V(maj 1995 r) i VI( czerwiec 1997r) Pielgrzymki do Polski Ojciec Święty nie odwiedza Warszawy.

Jest rok 1999, upada komunizm, część braci odchodzi, by podjąć działalność polityczną.

Rozpoczynają się męskie pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Miedniewicach, później do Rokitna, miejsca tak bliskiemu Prymasowi Tysiąclecia.

Do tych Sanktuariów odbywały się też pielgrzymki piesze. Od kilkunastu lat bracia z

TOTTUS TUUS przybywają do Niepokalanowa, by za przyczyną Matki Kościoła naszej patronki i św. Maksymiliana Kolbego modlić się za naszą Ojczyznę..

Kolejna VII Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 roku przebiegała pod hasłem „Bóg jest miłością”. Główna Msza św. odprawiona jest na Placu Zwycięstwa a ołtarz ustawiony jest przy Teatrze Wielkim. Bracia KSP z Diecezji Warszawskiej i Warszawsko -Praskiej pełnią dyżur od godz. 4.00 do 15.00.

Ostatnia wizyta Ojca Świętego do Polski pod hasłem „ Bóg bogaty w miłosierdzie” nie obejmuje Warszawy a głównym jej celem jest poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

W 2004 r Prezesem KSP TOTUS TUUS zostaje brat Krzysztof Stefaniak z kościoła św. Jakuba Apostoła, który większość kosztów działalności KSP pokrywa z dochodów własnej działalności.

W skład Rady Diecezjalnej KSP wchodzi brat Zygmunt Radoń z parafii NMP Królowej Świata i pełni funkcję Z-y Prezesa ds. Formacji. Na comiesięcznych zebraniach braci KSP Archidiecezji Warszawskiej są wygłaszane wykłady na tematy religijne.

5 kwietnia 2005 umiera Ojciec Święty Jan Paweł II. Cały świat katolicki w tym Polska jest w żałobie. Na mszy pogrzebowej głoszone jest żądanie o natychmiastowe uznanie go świętym.

Nowym Papieżem zostaje Benedykt XVI.

Podczas pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Warszawy, która odbyła się w dniach 25-26 maja 2006 roku pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”, Kościelna Służba Porządkowa zabezpieczała przejazd Ojca Świętego z lotniska na wszystkie uroczystości, które odbyły się tego dnia, tj. do Katedry Archidiecezji Warszawskiej, Pałacu Prezydenckiego RP, Parafii Św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Nuncjatury.

Drugiego dnia bracia z TOTUS TUUS zabezpieczali uroczystą Mszę św. na Placu Piłsudskiego oraz przejazd na lotnisko i odlot do Częstochowy na Jasną Górę.

Po ostatniej wizycie Ojca Świętego do Polski liczebność braci KSP zaczęła gwałtownie spadać. Część proboszczów uważała, że kościelna służba jest już nie potrzebna.

Co roku Kościelna Służba Porządkowa obu diecezji bierze udział w uroczystościach, które odbywają się w pierwszą niedzielę czerwca przy Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie.

Na co dzień bracia z obu diecezji żyją własnym rytmem.

Spotkania w Archidiecezji Warszawskiej odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca, w Diecezji Warszawsko-Praskiej zaś w drugie wtorki miesiąca.

Rekolekcje Wielkopostne w obu diecezjach odbywają się zawsze w czwartek, piątek i sobotę po Środzie Popielcowej.

W Archidiecezji w październiku odbywają się spotkania na Siekierkach u Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W spotkaniach tych uczestniczą też bracia z Diecezji WP. Pielęgnowana jest tradycja modlitw 6 lutego w Katedrze Warszawskiej w rocznicę Ingresu Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Katedry. W spotkaniach biorą udział też bracia z Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W noc odejścia Sługi Bożego do Domu Pana w maju w noc z 27 na 28 u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej modlimy się wraz z Paniami z Instytutu Prymasowskiego o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, w tym nocnym czuwaniu biorą też udział bracia Archidiecezji.

W 2006 r brat Zygmunt Radoń rezygnuje z funkcji Dowódcy naszego koła KSP a nowym Dowódcą zostaje wybrany brat Stanisław Dublanka. Z prowadzenia pisanej Kroniki naszego koła KSP rezygnuje brat Lech Trzciński. Od tego momentu Kronika KSP zostaje prowadzona w miarę możliwości przez Dowódcę koła KSP Stanisława Dublanka, który jest autorem tekstu i wykonawcą zdjęć do kroniki.

Z inicjatywy Prezesa KSP Krzysztofa Stefaniaka i Moderatora ks. prał. Janusza Godzisza podjęto decyzję o uhonorowanie za wieloletnia i aktywną pracę braci KSP dyplomem, odznaką (brązową, srebrną lub złotą) oraz Medalem „ W służbie Bogu Kościołowi i Ojczyźnie”

Medalami uhonorowani są też moderatorzy, biskupi, księża oraz świeccy zasłużeni dla działalności naszego stowarzyszenia.

W 2007 roku umiera budowniczy naszego kościoła, wieloletni proboszcz naszej parafii i moderator koła KSP ks. prałat Józef Gromek. Wszyscy bracia uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych w kościele NMP Królowej Świata i w kościele św. Wacława i św. Michała Archanioła w Głuchowie oraz odprowadzeniu ciała do grobu rodzinnego w Głuchowie.

Bracia z KSP co roku w rocznicę śmierci ks. prał. Józefa Gromka zamawiają Mszę św. w Jego intencji i modlą się przy Jego grobie w Głuchowie.

W 2007 roku Metropolitą Warszawskim zostaje arcybiskup Kazimierz Nycz. Kardynał Józef Glemp przechodzi na emeryturę.

Nowy Metropolita kontynuuje dzieło rozpoczęte przez kardynała J. Glempa budowy Świątyni Opaczności Bożej rozpoczętej w 2002 r i Dni Dziękczynienia w pierwszą niedzielę czerwca.

W 2007 roku Moderatorem koła KSP zostaje proboszcz naszej parafii ks. prał. Kazimierz Sznajder, który bardzo wspiera działalność naszego koła..

Bracia z KSP uczestnicą w mszach w kaplicy przy budowanej Świątyni Opaczności Bożej na których wierni wspierają finansowo budowę Świątyni.

Co rok w pierwszą niedzielę czerwca w Dzień Dziękczynienia bracia z KSP uczestniczą w pieszych pielgrzymkach z Pl. Piłsudzkiego do Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie, zabezpieczają teren w czasie mszy i imprez po mszy.

W 2009 roku po rezygnacji z funkcji Moderatora KSP ks. prał, Janusza Godzisza Moderatorem KSP AW zostaje mianowany ks. prał. Marek Mętrak z parafii Św. Wawrzyńca na Woli

W czerwcu 2010 r uczestniczymy w mszy beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki na Pl. Piłsudzkiego, zabezpieczając rozprowadzeniu wiernych z całej Polski do odpowiednich sektorów i bezpieczeństwo podczas mszy a po mszy uczestniczymy w Procesji z Relikwiami Bł. ks, Jerzego z Pl. Piłsudzkiego do Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie.

W lipcu 2010 r umiera Prezes KSP AW brat Krzysztof Stefaniak a nowym Prezesem zostaje mianowany brat Robert Bielicki z parafii Narodzenia NMP w Secyminie. W skład Rady Diecezjalnej KSPAW wchodzi Dowódca naszego koła brat Stanisław Dublanka, gdzie pełni funkcję Z-cy Prezesa ds. organizacyjno-finansowych ( sekretarz i skarbnik).

1 maja 2011 roku jest beatyfikowany Papież Jan Paweł II. Bracia z KSP zabezpieczają uroczystość czuwania w przeddzień beatyfikacji i podczas mszy w dniu beatyfikacji na Pl. Piłsudzkiego. Po mszy bracia z KSP uczestniczą w Procesji z Relikwiami Bł. Jana Pawła II z Pl. Piłsudzkiego do Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie.

W latach 2011-2017 Prezesem KSP AW jest brat Stanisław Kobylański z parafii Świętych Rafała i Alberta. W tym okresie liczebność braci KSP w Archidiecezji warszawskiej wynosi około 350 osób. Na 27 kół sztandary parafialne posiada 20 kół, jest także sztandar diecezjalny.

W styczniu 2013 r umiera Kardynał Józef Glemp Prymas Polski długoletni Metropolita Warszawski. Bracia z Kościelnej Służby Porządkowej pełnią dyżur w czasie uroczystości pogrzebowych i zabezpieczają porządek podczas konduktu pogrzebowego z kościoła Świętego Krzyża do Katedry Warszawskiej.

W intencji Kardynała Józefa Glempa z inicjatywy KSP Archidiecezji Warszawskiej co roku 23 stycznia odprawiana jest uroczysta msza w której uczestniczą też bracia z KSP Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wygłaszane są okolicznościowe referaty a po mszy składamy kwiaty i zapalamy znicze przy sarkofagu Kardynała Józefa Glempa.

W 2013 r w 30 rocznicę podpisania Dekretu o utworzeniu stowarzyszenia Kościelna Służby Porządkowej TOTUS TUUS wydany pamiątkowy medal” XXX lat w Służbie Kościołowi.

W kwietniu 2014 r bracia z KSP zabezpieczają uroczystość transmisji Mszy św. kanonizacyjnej św. Jana Pawła II na Pl. Piłsudzkiego.

Pomimo zabezpieczenia placu przez Policję dochodzi do zbeszczeszczania miniatury figury św, Jana Pawła II ( już wówczas zaczyna działać antifa). Brat Stanisław Dublanka prosi dyżurnych policjantów o pomoc w organizacji czyszczenia figurki. Policja odmawia pomocy. Chwilowo brat Stanisław przykrywa figurkę kwiatami. Służby kościelne organizują rozpuszczalnik i myją figurkę. Wezwany przez policjantów patrol policyjny przez całą mszę przesłuchuje brata Stanisława, uniemożliwiając mu udział w mszy.

Od 2017 r nocne czuwanie modlitewne w intencji rychłej beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbywa się w Katedrze Warszawskiej. W tej uroczystości bierze udział około 50 braci zabezpieczających uroczystość i około18 pocztów sztandarowych.

W marcu 2017 r nowym Prezesem KSPAW został brat Cezary Konopacki.

W 2019 r z działalności w Radzie Diecezjalnej zrezygnował brat Stanisław Dublanka.

Rada Diecezjalna KSP AW została zreformowana i odmłodzona.

Ze względu na wymagania RODO zostały zmienione nasze identyfikatory.

Koszty działalności pokrywane są ze składek członkowskich.

Oficjalnie liczebność członków KSPAW określa się na około 330 braci, ale członków czynnych pełniących służbę jest około 100.

W parafii NMP Królowej zarejestrowanych jest 24 braci, ale czynnych zdolnych do służby 10.

W okresie 41 lat zmarło 31 braci naszego koła KSP i pierwszy Moderator koła KSP.

Na wszystkich mszach pogrzebowych zmarłych braci występujemy w strojach galowych z pocztem sztandarowym i odprowadzamy ciało na cmentarz.

Zrezygnowało ze służby z różnych przyczyn 21 braci.

Bracia KSP pomimo okrojonego składu pełnią służbę liturgiczną podczas niedzielnej mszy o godz. 9.15. Uczestniczą z pocztem sztandarowym w 7-u zamawianych mszach związanych z rocznicami wydarzeń narodowych i związanych z KSP. Współorganizują z ks. Proboszczem procesje po ulicach Ochoty, budują stelaże ołtarzy na Boże Ciało, opiekują się chorągwiami i figurą Matki Bożej oraz obrazem Jezusa a czasem i pomagają w sprawach porządkowych.

W Wielką Sobotę pełnią wartę przy Grobie Chrystusa.

W 2020 r działalność nasza ze względu na pandemię jest zdecydowanie ograniczona ale doszła nowa konieczność ochrony kościoła przed wandalami. W ochronie kościoła dużym wsparciem są ministranci ze swoimi znajomymi. W ochronie kościoła brało udział 6 braci Janusz Budner, Stanisław Dublanka, Zygmunt Kowalczyk Andrzej Laskowski, Michał Nerka i Zdzisław Tokaj.

Pomimo wielokrotnych zaproszeń do wstąpienia w szeregi brak chętnych do służby. W ostatnich pięciu latach zgłosiło się 4 braci z czego czynnie działa dwóch.

W dalszym ciągu zapraszamy chętnych katolików do wstąpienia w nasze szeregi.

Opracował Dowódca koła KSP Stanisław Dublanka

Listopad 2020 r

W opracowaniu wykorzystano wspomnienia brata śp. Bogdana Niewiadomskiego

 

 

v